ASBEST SANEREN

Het proces van het saneren van asbest
begint vrijwel altijd met een asbestinventarisatie.

Asbestsanering

Asbestsanering is een belangrijk onderdeel in het dienstenpakket van IFS. Samen met onze gecertificeerde partner(s) dragen wij zorg voor een correcte sanering van elk soort asbest.

Enkele feiten:
Voor het gebruik en de fabricage van asbest werden in 1993 vergaande beperkingen ingesteld, echter werd asbest in 1994 verboden. Het expiratiejaar 2024 is door de overheid vastgesteld met de achterliggende gedachte dat een ieder 30 jaar de tijd heeft gehad om maatregelen te nemen of deze te plannen.
Sinds in het bouwbesluit van 2012 is vastgesteld dat het verboden is om asbest te verwerken dan wel grote oppervlakten asbest zelf te verwijderen.

Vanaf 2024 is het niet langer toegestaan om op wat voor wijze dan ook asbest te bezitten. Iedere vorm van asbest of asbesthoudende producten zullen dan ook verwijderd moeten worden. Voor daken geldt dat vanaf 2024 het gebruik van asbest of asbesthoudende producten verboden is. Deze regels gelden voor zowel particulieren als bedrijven en het is essentieel te weten dat er na 2014 een verbod van kracht wordt wat het houden van asbest verbied.

Wetten en regels

Als eigenaar van onroerend goed dient u huurders te informeren over de aanwezigheid van asbest in het onroerend goed. Bij transacties en het aangaan van huurovereenkomsten dient de informatie over de aanwezigheid van asbest te worden gedeeld.

Het is wettelijk toegestaan opstallen/gebouwen te gebruiken waarin asbesthoudend materiaal is toegepast, mits de asbesttoepassingen geen risicovol asbestblootstellingsgevaar veroorzaken bij normaal gebruik.

De aanwezigheid van asbest mag het normale gebruik van de opstallen/gebouwen niet belemmeren. Voorkomen dient te worden dat het asbesthoudend materiaal wordt ‘bewerkt’, (onder andere door beschadigingen en/of bij verbouwingen).

De belangrijkste asbest regels rijksoverheid worden verricht bij gebouwen en objecten van vóór 1994: asbestregels.

Welke veiligheidsmaatregelen gelden er voor asbestsanering?
Bouwbesluit 2012

Asbest saneren is een gecertificeerde discipline
en absoluut niet door u te zelf doen.

Asbestinventarisatie

Het is wettelijk vastgezet dat het proces van het verwijderen, of saneren, van asbest altijd start met een asbestinventarisatie. Asbestinventarisatie is een onderzoek, waarin volgens de geldende richtlijnen wordt gekeken of, en in het geval van constateren van asbest waar dit een gebouw aanwezig is. Afhankelijk van de soort asbest zal worden bepaald of het wel of niet noodzakelijk om het direct te laten verwijderen. Wel is het belangrijk om te controleren of het asbest, of het product dat asbest bevat niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, is er namelijk de mogelijkheid dat het asbest alsnog vrij kan komen.

Asbest saneren

Asbest saneren is een gecertificeerde discipline en absoluut niet door u te zelf doen. De inspectie SZW is bevoegd om boetes te geven aan bedrijven en particulieren als asbest niet op de juiste manier wordt verwijderd en afgevoerd.

Asbest wet- en regelgeving

Omdat losgekomen asbestvezels zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Daarom heeft de overheid meerdere wetten geïntroduceerd, met het oog op het bewerking en verwijdering van deze stoffen. De belangrijkste focus hierbij is dan ook het vermijden van inademing van de vezels. Om de verspreiding van de vezels zo veel mogelijk te voorkomen, is het daarom zaak asbest zoveel mogelijk heel te verwijderen. Dit houdt in dat het asbestmateriaal niet gebroken of kleiner gemaakt mag worden. Daarnaast gelden er per risicoklassen andere maatregelen.

Eindrapportage

Na het saneren van asbest wordt er ten aller tijde een eindmeting gedaan om te controleren of de plek of het gebied helemaal asbestvrij is. Deze controle moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium en zal na de “asbest vrijverklaring” de ruimte, gebouw of plek worden vrijgegeven. Deze rapportage zal digitaal aan u worden toegezonden na afronding van de opdracht.

Voor een juiste aanpak is maatwerk noodzakelijk.
Wij voorzien u graag van een goed advies en/of informatie

Interieur

Schoonmaak
Glasbewassing
Beveiliging
Receptiediensten
Vluchtrouteschema’s
(Re)coaten van vloeren
W&E installaties

Exterieur

Gevelreiniging
Gevelonderhoud
Gevelrenovatie
Glasleverantie
Schilderwerk
Groenverzorging
Wegbewijzering

Management

Interim management
Onderhoudsplannen
Project management
Adviesdiensten
Budgettering
Nulmetingen
Dakonderhoud

Overige Diensten

Bouwkundige tekeningen
Architectuur
Geluidsrapportage
Asbestsanering
Personeelsdiensten
Drukwerk
Websites